บทสรุปผู้บริหาร: ผลงานรัฐบาลปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (12 กันยายน 2560 - 12 กันยายน 2561)

ข้อมูลผลงาน

  275      171     
 
Creative Commons License
บทสรุปผู้บริหาร: ผลงานรัฐบาลปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (12 กันยายน 2560 - 12 กันยายน 2561) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  บทสรุปผู้บริหาร: ผลงานรัฐบาลปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (12 กันยายน 2560 - 12 กันยายน 2561)
คำอธิบาย :  เอกสาร บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลงานรัฐบาลปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตี (12 กันยายน 2560 - 12 กันยายน 2561) ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานของรัฐบาลตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนเข้าทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นการรายงานต่อเนื่องจากผลงานรัฐบาลรอบปีที่ ๑ ถึงรอบปีที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย (๑) ผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาล (๒) ผลการดำเนินการตามแนวนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน และ (๓) การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักนายกรัฐมนตรี
คำสำคัญ :   ผลการดำเนินงานของรัฐบาล, ประยุทธ์ จันทร์โอชา, สำนักนายกรัฐมนตรี, นายกรัฐมนตรี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ