ตัวอย่างหนังสือประทับตรา

ข้อมูลผลงาน

  20,037      24,332     
 
Creative Commons License
ตัวอย่างหนังสือประทับตรา is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ตัวอย่างหนังสือประทับตรา
คำอธิบาย :  ตัวอย่างหนังสือประทับตรา ตามประกาศหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
คำสำคัญ :   การพิมพ์หนังสือราชการ, Word, หนังสือประทับตรา, Word Processor, หนังสือราชการ, โปรแกรมการพิมพ์, การพิมพ์
URL :   http://www.opm.go.th/opmportal/index.asp?pageid=1555&parent=1232&directory=12137&pagename=viewlink1
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (196.50 KB)