สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  50,573
  69,197

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ตัวอย่างหนังสือภายนอก
คำอธิบาย :  ตัวอย่างหนังสือภายนอก ตามประกาศหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์
คำสำคัญ :   หนังสือภายนอก, Word Processor, หนังสือราชการ, โปรแกรมการพิมพ์, การพิมพ์, Word, การพิมพ์หนังสือราชการ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักนายกรัฐมนตรี
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ , รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
499
ผู้เข้าชม
242,605
ดาวน์โหลด
222,091
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ตัวอย่างหนังสือภายนอก 50,573
ตัวอย่างหนังสือภายใน 27,803
ตัวอย่างหนังสือประทับตรา 25,287
นิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก 5,298
สารัตถสดุดี เล่ม ๘ 2,016

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ภาพนิ่ง BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 29 มิถุนายน 2565
สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 24 มิถุนายน 2565
สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 7 มิถุนายน 2565
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 2 มิถุนายน 2565
สำรวจความรู้ความเข้าใจเรื่องเอกลักษณ์ของชาติของคนไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ 1 มิถุนายน 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ตัวอย่างหนังสือภายนอก 50,573 69,197
2 ตัวอย่างหนังสือภายใน 27,803 50,270
3 ตัวอย่างหนังสือประทับตรา 25,287 30,870
4 นิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก 5,298 967
5 สารัตถสดุดี เล่ม ๘ 2,016 102
6 เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ 1,797 807
7 ราชาศัพท์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 1,656 1,048
8 E-Book ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย 1,559 454
9 ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นของชาติ เล่มที่ 17 พ.ศ. 2547 1,502 1,316
10 กังหันน้ำชัยพัฒนา 1,443 662