สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  35,018
  61,470

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ตัวอย่างหนังสือภายนอก
คำอธิบาย :  ตัวอย่างหนังสือภายนอก ตามประกาศหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์
คำสำคัญ :   หนังสือภายนอก, Word Processor, หนังสือราชการ, โปรแกรมการพิมพ์, การพิมพ์, Word, การพิมพ์หนังสือราชการ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักนายกรัฐมนตรี
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ , รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
220
ผู้เข้าชม
116,150
ดาวน์โหลด
154,949
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ตัวอย่างหนังสือภายนอก 35,018
ตัวอย่างหนังสือภายใน 24,281
ตัวอย่างหนังสือประทับตรา 22,794
นิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก 2,932
เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ 1,331

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สารคดีหน่วยงานดีเด่นของชาติ ๒๕๔๐ โครงการรณรงค์เพื่อภาษาไทย สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ม้วนที่ ๖๙ 15 กันยายน 2564
สารคดีหน่วยงานดีเด่นของชาติ ๒๕๔๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาเผยแพร่เกียรติของไทย ม้วนที่ ๖๘ 15 กันยายน 2564
สารคดีบุคคลดีเด่น ๒๕๔๐ นางทองดี โพธิ์ยอง สาขาพัฒนาสังคม ด้านชุมชน ม้วนที่ ๖๗ 15 กันยายน 2564
สารคดีบุคคลดีเด่น ๒๕๔๐ รองศาสตร์จารย์ภิญโญ สุวรรณคีรี สาขาพัฒนาสังคม ด้านสถาปัตยกรรมไทย ม้วนที่ ๖๕ 15 กันยายน 2564
สารคดีบุคคลดีเด่น ๒๕๔๐ ดร.สุวิชญ รัศมิภูติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิไทย ด้านอนุรักษ์มรดกไทย ม้วนที่ ๖๔ 13 กันยายน 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ตัวอย่างหนังสือภายนอก 35,018 61,470
2 ตัวอย่างหนังสือภายใน 24,281 41,764
3 ตัวอย่างหนังสือประทับตรา 22,794 25,186
4 นิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก 2,932 503
5 เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ 1,331 515
6 ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นของชาติ เล่มที่ 17 พ.ศ. 2547 1,024 874
7 ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 856 355
8 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ 807 524
9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ : โครงการหญ้าแฝก 670 704
10 กังหันน้ำชัยพัฒนา 554 460