สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  41,405
  67,268

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ตัวอย่างหนังสือภายนอก
คำอธิบาย :  ตัวอย่างหนังสือภายนอก ตามประกาศหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์
คำสำคัญ :   หนังสือภายนอก, Word Processor, หนังสือราชการ, โปรแกรมการพิมพ์, การพิมพ์, Word, การพิมพ์หนังสือราชการ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักนายกรัฐมนตรี
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ , รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
318
ผู้เข้าชม
157,019
ดาวน์โหลด
185,944
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ตัวอย่างหนังสือภายนอก 41,405
ตัวอย่างหนังสือภายใน 25,348
ตัวอย่างหนังสือประทับตรา 24,068
นิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก 3,966
เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ 1,540

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ชุด มงคลแผ่นดิน ตอน พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช 19 มกราคม 2565
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ชุด มงคลแผ่นดิน ตอน พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 19 มกราคม 2565
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ชุด มงคลแผ่นดิน ตอน พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 19 มกราคม 2565
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ชุด มงคลแผ่นดิน ตอน พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 17 มกราคม 2565
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ชุด มงคลแผ่นดิน ตอน พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา 17 มกราคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ตัวอย่างหนังสือภายนอก 41,405 67,268
2 ตัวอย่างหนังสือภายใน 25,348 44,290
3 ตัวอย่างหนังสือประทับตรา 24,068 30,513
4 นิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก 3,966 776
5 เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ 1,540 619
6 ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นของชาติ เล่มที่ 17 พ.ศ. 2547 1,234 1,107
7 E-Book ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย 1,082 324
8 ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 1,027 448
9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ 976 707
10 กังหันน้ำชัยพัฒนา 933 552