ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นของชาติ เล่มที่ 17 พ.ศ. 2547

ข้อมูลผลงาน

  669      411     
 
Creative Commons License
ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นของชาติ เล่มที่ 17 พ.ศ. 2557 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นของชาติ เล่มที่ 17 พ.ศ. 2547
คำอธิบาย :  ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นของชาติ เล่มที่ 17 พ.ศ. 2547
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
คำสำคัญ :   ผลงานดี เด่นของชาติ, ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ, เกียรติภูมิของไทย, เอกลักษณ์ของชาติ, การรักษาโรค มาลาเรีย, ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นของชาติ, ประกาศเกียรติคุณโครงการดีเด่นของชาติ, สุนทร บุญญาธิการ, Flow Injection Analysis, ธวัช ปุณโณทก, โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระ เกียรติ, เกตุ กรุดพันธ์, ใจคำ ตาปัญโญ, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, คุณหญิงโรส บริบาลบุรี ภัณฑ์, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), เครื่องมือ วิเคราะห์ทางเคมี, ทรงวุฒิ ชินวัตร, โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสาน ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นแม่วาง จังหวัด เชียงใหม่, ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติ, อุ้ยสอนหลาน, โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชินูปถัมภ์, ยงยุทธ ยุทธวงศ์, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (76.58 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (1.07 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง