ตัวอย่างหนังสือภายนอก

ข้อมูลผลงาน

  27,256      59,761     
 
Creative Commons License
ตัวอย่างหนังสือภายนอก is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ตัวอย่างหนังสือภายนอก
คำอธิบาย :  ตัวอย่างหนังสือภายนอก ตามประกาศหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
คำสำคัญ :   โปรแกรมการพิมพ์, หนังสือภายนอก, การพิมพ์หนังสือราชการ, หนังสือราชการ, Word, การพิมพ์, Word Processor
URL :   http://www.opm.go.th/opmportal/index.asp?pageid=1555&parent=1232&directory=12137&pagename=viewlink1
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (240.72 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง