ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2518)

ข้อมูลผลงาน

  147      140     
 
Creative Commons License
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2518) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2518)
คำอธิบาย :  รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-02-01-1
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักนายกรัฐมนตรี
คำสำคัญ :   Adul Wichiencharoen, Thammasat University, แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, เอกสารส่วนบุคคล, อดุล วิเชียรเจริญ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ