นิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมติ: ภาพบรรยากาศ เขาวงกตแห่งเพศ

96      57
 

 
ชื่อเรื่อง : นิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมติ: ภาพบรรยากาศ เขาวงกตแห่งเพศ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : รูปภาพโซนเขาวงกตแห่งเพศ นำเสนอคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในภาษาไทยที่สะท้อนค่านิยมบทบาทเพื่อเพศ การสร้างความรับรู้ที่ตายตัว ซึ่งคำที่ผสมกันในภาษาไทยเป็นคำที่อาจหล่อหลอม หรือสร้างกรอบความคิด เลือกปฏิบัติ สร้างแรงกดดันกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย นิทรรศการ ชายหญิงสิ่งมมติ ว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ เป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดแสดง ณ มิวเซียมสยาม ระหว่างวันที่ 2 พค. - 30 กย. 2561
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สังคมไทย, ชายหญิงสิ่งสมมติ, สิทธิมนุษยชน, มิวเซียมสยาม, การอยู่ร่วมกัน, เพศที่สาม, ประเด็นร่วมสมัย, LGBT, เพศทางเลือก, อคติทางเพศ, นิทรรศการ, ความเป็นมนุษย์, ความหลากหลายทางเพศ, ความเท่าเทียม, gender
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). นิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมติ: ภาพบรรยากาศ เขาวงกตแห่งเพศ, 13 ธันวาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110717
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "นิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมติ: ภาพบรรยากาศ เขาวงกตแห่งเพศ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110717. (13 ธันวาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "นิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมติ: ภาพบรรยากาศ เขาวงกตแห่งเพศ". 13 ธันวาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110717.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมติ: ภาพบรรยากาศ เขาวงกตแห่งเพศ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว