Clip art หน้ากากผีขนน้ำ การละเล่นของชาวบ้านนาซาว จ.เลย

ข้อมูลผลงาน

  88      97     
 
Creative Commons License
Clip art หน้ากากผีขนน้ำ การละเล่นของชาวบ้านนาซาว จ.เลย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Clip art หน้ากากผีขนน้ำ การละเล่นของชาวบ้านนาซาว จ.เลย
คำอธิบาย :  ผีขนน้ำ เป็นประเพณีการละเล่นของชาวบ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จัดขึ้นทุกปีในช่วงบุญเดือนหกหรือก่อนเข้าฤดูทำนา ณ บริเวณลาน ศาลเจ้าปู่ (เจ้าปู่จิรามาณพ และเจ้าปู่ผ่านพิภพ) ชาวบ้านจะทำพิธีกรรม ฆ่าวัว-ควาย พร้อมด้วยข้าวปลาอาหารและสุราเป็นเครื่องเซ่นสังเวยบูชา เพื่อแสดงความเคารพศรัทธาเจ้าปู่ การละเล่นผีขนน้ำเป็นการระลึกถึงบุญคุณของวัวควาย ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าวัวควายที่ตายไปแล้วเป็น ผีขน ยังอยู่ตามห้วยคลอง หนองน้ำรอบๆ หมู่บ้าน เมื่อชาวบ้านไปตักน้ำมาใช้วิญญาณของสัตว์จะติดตามมาด้วยเพราะได้ยินเสียงกระดึง และเมื่อเล่นเสร็จมักมีฝนตกลงมา จึงเรียกว่า การละเล่นผีขนน้ำ โดยชาวบ้านจะสวมเสื้อผ้าสีสันสะดุดตา เป็นชุดคลุมยาวปิดร่างกายมิดชิดตั้งแต่คอ แขนและขา และสวมหน้ากากของผีขนน้ำที่มีสีสันสะดุดตาและมีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง การละเล่นผีขนน้ำจึงเป็นการละเล่นที่แฝงไปด้วยคติความเชื่อ เช่น การระลึกถึงบุญคุณของวัวควาย และความอุดมสมบูรณ์ของน้ำฝนที่เพียงพอสำหรับการทำนา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   บุญเดือนหก, เชียงคาน, รูประบายสี, ผีขนน้ำ, ความเชื่อพื้นบ้าน, การละเล่น, มิวเซียมสยาม, หน้ากากผี, ผี, Clip art, ประเพณี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (842.69 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (818.96 KB)
- ดาวน์โหลด 3 (786.88 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง