Clip art ว่าวสะนู

ข้อมูลผลงาน

  213      168     
 
Creative Commons License
Clip art ว่าวสะนู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Clip art ว่าวสะนู
คำอธิบาย :  ว่าวสะนู เป็นว่าวที่มีรูปร่างโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน เป็นว่าวที่มีเสียง ซึ่งเสียงจะเกิดจากสนูที่ติดอยู่บนหัวว่าวโดยมีลักษณะเป็นคันโค้งเหมือนคันธนู บนหัวสนูจะมีขี้ผึ้งที่เป็นตัวกำกับเสียง โดยชาวนานิยมปล่อยว่าวสะนูขึ้นฟ้าในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นการพักผ่อน นอกจากนี้ว่าวสนูยังเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องพญาแถน โดยชาวนาจะขึ้นว่าวในช่วงกลางคืนเพื่อดูความพอใจของพญาแถน ถ้าว่าวยังสมบูรณ์ก็หมายความว่าพญาแถนพอใจ แต่ถ้าว่าวขาดไปหรือมีเสียงไม่ไพเราะก็เชื่อว่าเป็นการรบกวนพญาแถน ชาวนาจึงต้องแต่งว่าวใหม่และถวายขึ้นไปพร้อมซอง โดยมีหมากพลู 1 คำ บุหรี่ 1 มวนและเหรียญสตางค์ นอกจากนี้ว่าวสนูยังมีอีกหลายชื่อเรียก ไม่ว่าจะเป็น ว่าวจ้าง ว่าวใหญ่ ว่าวลูก ว่าวสองห้อง ว่าวเอก ซึ่งแต่ละชื่อก็จะเรียกตามลักษณะของตัวว่าวนั่นเอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   มิวเซียมสยาม, ความเชื่อพื้นบ้าน, พญาแถน, Clip art, รูประบายสี, ทำนา, การละเล่นอีสาน, ว่าวอีสาน, ว่าวสะนู, ว่าว, การขอฝน, การละเล่นพื้นบ้าน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (854.72 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (842.85 KB)
- ดาวน์โหลด 3 (781.26 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง