Clip art ตำแหน่งของเสาเอก เสาโท เสาตรี

ข้อมูลผลงาน

  57      21     
 
Creative Commons License
Clip art ตำแหน่งของเสาเอก เสาโท เสาตรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Clip art ตำแหน่งของเสาเอก เสาโท เสาตรี
คำอธิบาย :  คนไทยมีความเชื่อว่าการตั้ง เสาเอก หรือเสาต้นแรกมีความสำคัญมาก จึงต้องมีการกำหนดฤกษ์ยามและทิศทางให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ หลังจากตั้งเสาเอกแล้วจึงยกเสาโทขึ้นเป็นลำดับต่อมา ตามด้วยเสาตรีโดยเวียนไปทางขวามือเสมอ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   เสาตรี, บ้านเรือนไทย, Clip art, ความเชื่อ, เสาเรือน, มิวเซียมสยาม, การปลูกบ้าน, เสาเอก, หลักโหราศาสตร์, เสาโท
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ