ผมเข้าบ้านไม่ได้

ข้อมูลผลงาน

  93      59     
 
Creative Commons License
ผมเข้าบ้านไม่ได้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ผมเข้าบ้านไม่ได้
คำอธิบาย :  บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วีระเชษฐ์ จรรยากูล
คำสำคัญ :   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, ข้อมูลข่าวสารของราชการ, สขร., oic.go.th, oic, พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
URL :   https://www.nstda.or.th/th/nstda-oic/4932-nstda-oic-knowledge
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, กฎหมาย ระเบียบ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (105.00 KB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง