สวัสดิการเสมอภาคเเละทั่วถึง สู่สังคมคุณภาพ

ข้อมูลผลงาน

  101      133     
 
Creative Commons License
สวัสดิการเสมอภาคเเละทั่วถึง สู่สังคมคุณภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สวัสดิการเสมอภาคเเละทั่วถึง สู่สังคมคุณภาพ
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สภาพัฒน์
คำสำคัญ :   สังคม, สาธารณสุข, เทคโนโลยี, การศึกษา, ความเหลื่อมล้ำ, เเรงงาน, ประเทศไทย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ