สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลงาน

  98      130     
 
Creative Commons License
สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สภาพัฒน์
คำสำคัญ :   เศรษฐกิจ, ความเหลื่อมล้ำ, การศึกษา, การลดความเหลื่อมล้ำ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ