VDO มวยไทยโบราณ ตอน แม่ไม้มวยไทย

ข้อมูลผลงาน

  344      91     
 
Creative Commons License
VDO มวยไทยโบราณ ตอน แม่ไม้มวยไทย is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  VDO มวยไทยโบราณ ตอน แม่ไม้มวยไทย
คำอธิบาย :  เป็น VDO clip สื่อ เรื่อง มวยไทยโบราณ ตอน แม่ไม้มวยไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   นภัทร ทองอุปการ, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สันติ สวนศรี, ฉมาบดี อารีสนั่น, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, มงคล ซังขาว
คำสำคัญ :   มวยไทย, กีฬามวยไทย, มวย, แม่ไม้มวยไทย, ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว, VDO, มวยโบราณ, กีฬา, มวยไทยโบราณ, ศิลปะการป้องกันตัว
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว, Flash Clip, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (249.90 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง