VDO มวยไทยโบราณ ตอน ลูกไม้มวยไทย

ข้อมูลผลงาน

  387      83     
 
Creative Commons License
VDO มวยไทยโบราณ ตอน ลูกไม้มวยไทย is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  VDO มวยไทยโบราณ ตอน ลูกไม้มวยไทย
คำอธิบาย :  เป็น VDO clip สื่อ เรื่อง มวยไทยโบราณ ตอน ลูกไม้มวยไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สุรพล เดชธำรงวัฒน์, มงคล ซังขาว, สันติ สวนศรี, นภัทร ทองอุปการ, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ฉมาบดี อารีสนั่น
คำสำคัญ :   VDO, มวยโบราณ, ลูกไม้มวยไทย, มวยไทยโบราณ, กีฬามวยไทย, มวยไทย, มวย, กีฬา, ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว, ศิลปะการป้องกันตัว
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Flash Clip, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (215.36 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง