VDO พิพิธภัณฑ์ชาวกูย

ข้อมูลผลงาน

  118      75     
 
Creative Commons License
VDO พิพิธภัณฑ์ชาวกูย is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  VDO พิพิธภัณฑ์ชาวกูย
คำอธิบาย :  ฐานการท่องเที่ยวชุมชนของชาวกูย ฐานพิพิธภัณฑ์ชาวกูย ที่ชาวบ้านรวบรวมของเก่าๆ มาไว้ที่วัดบ้านกู่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, อรวรรณ นนท์พละ, กฤตมุข ธนรัช, สันติ สวนศรี, สกลสิทธิ์ สิงห์โตอาจ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ธนากร พรมลิ
คำสำคัญ :   ศรีสะเกษ, กูย, วัฒนธรรม, ชาวกูย, ของเก่า, พิพิธภัณฑ์, บ้านกู่, ปรางค์กู่
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, Flash Clip