นกเป็ดน้ำ

ข้อมูลผลงาน

  118      104     
 
Creative Commons License
นกเป็ดน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นกเป็ดน้ำ
คำอธิบาย :  นกเป็ดน้ำที่วัดบ้านกู่ ซึ่งเมื่อก่อน ปรางค์กู่จะมีนกเป็ดน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สุรพล เดชธำรงวัฒน์, สกลสิทธิ์ สิงห์โตอาจ, สันติ สวนศรี, ธนากร พรมลิ, กฤตมุข ธนรัช, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์
คำสำคัญ :   ชาวกูย, นกเป็ดน้ำ, ปรางค์กู่, ศรีสะเกษ, นก, กูย, บ้านกู่
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, Resource Review