ดอกไม้จากหลอดดูดและไหมพรม

ข้อมูลผลงาน

  3,078      4,187     
 
Creative Commons License
ดอกไม้จากหลอดดูดและไหมพรม is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ดอกไม้จากหลอดดูดและไหมพรม
คำอธิบาย :  ดอกไม้จากหลอดดูดและไหมพรม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   ดอกไม้จากหลอดดูดและไหมพรม, งานประดิษฐ์, งานฝีมือ, ของประดับตกแต่ง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (710.94 KB)