VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน เครื่องเขิน

ข้อมูลผลงาน

  67      29     
 
Creative Commons License
VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน เครื่องเขิน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน เครื่องเขิน
คำอธิบาย :  VDO การสาธิตทำเครื่องเขิน ในงาน "กาดสืบสานครัวฮัก" และ "กาดสืบสานงานทำมือ" วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, พรนภัส พูลสมบัติ, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สันติ สวนศรี, นิศารัตน์ เอกรักษา, ดวงกมล ใจคำปัน, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
คำสำคัญ :   งานทำมือ, เครื่องเขิน, เชียงใหม่, ล้านนา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, Resource Review

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (495.41 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง