VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน มาลาอธิษฐาน

ข้อมูลผลงาน

  80      50     
 
Creative Commons License
VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน มาลาอธิษฐาน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน มาลาอธิษฐาน
คำอธิบาย :  VDO การสาธิตทำมาลาอธิษฐาน ในงาน "กาดสืบสานครัวฮัก" และ "กาดสืบสานงานทำมือ" วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, อุษา ศรีสุวรรณ, นิศารัตน์ เอกรักษา
คำสำคัญ :   ล้านนา, ดอกไม้, งานทำมือ, เชียงใหม่, อธิษฐาน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, Resource Review, Flash Clip, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (300.69 MB)