จักสานถักทอ

ข้อมูลผลงาน

  51      122     
 
Creative Commons License
จักสานถักทอ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  จักสานถักทอ
คำอธิบาย :  การสาธิตการจักสาน ในงาน \\\"กาดสืบสานครัวฮัก\\\" และ \\\"กาดสืบสานงานทำมือ\\\" วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   แดง พรหมเย็น, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, ผัน จันสาม, อัมพร (สืบสานล้านนา), สันติ สวนศรี, นิศารัตน์ เอกรักษา, บัวศรี สมเที่ยง
คำสำคัญ :   ล้านนา, จักสาน, เชียงใหม่, งานทำมือ, สาน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.02 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (998.31 KB)
- ดาวน์โหลด 3 (1.24 MB)
- ดาวน์โหลด 4 (866.57 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง