Clip art: ภาพวาดรูปหลักศิลาจารึก

ข้อมูลผลงาน

  6,920      3,366     
 
Creative Commons License
Clip art: ภาพวาดรูปหลักศิลาจารึก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Clip art: ภาพวาดรูปหลักศิลาจารึก
คำอธิบาย :  ภาพวาดรูปหลักศิลาจารึก พ่อขุนรามคำแหงทรงดัดแปลงรูปแบบตัวอักษรมาจากเขมรซึ่งได้รับอิทธิพลจากอักษรอินเดียใต้แบบปัลลวะมาอีกทอดหนึ่ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   สื่อเรียนรู้, พ่อขุนรามคำแหง, อักษรไทย, หลักศิลาจารึก, มิวเซียมสยาม, Clip art, ภาพวาด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.23 MB)