ทางรถไฟใต้ดินอุโมงค์ (Underground)

ข้อมูลผลงาน

  252      171     
 
Creative Commons License
ทางรถไฟใต้ดินอุโมงค์ (Underground) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ทางรถไฟใต้ดินอุโมงค์ (Underground)
คำอธิบาย :  ประกอบด้วย Twin Tunnel single-track(อุโมงค์คู่ทางเดี่ยว) , Single tunnel with dcuble track with separation wall (อุโมงค์ทางคู่แบบมีกำแพงกั้นระหว่างกลาง) , Single tunnel with dcuble track without separation wall (อุโมงค์เดี่ยวทางคู่ แบบไม่มีกำแพงกั้นระหว่างกลาง)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   รางรถไฟ, Underground, ทางรถไฟใต้ดินอุโมงค์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (996.09 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง