หนังสือเสียงเดซี่ เรื่องสรุปหลักกฎหมายมหาชน เรื่อง หลักการแบ่งแยกอำนาจ และการถ่วงดุลอำนาจ

ข้อมูลผลงาน

  67      788     
 
Creative Commons License
หนังสือเสียงเดซี่ เรื่องสรุปหลักกฎหมายมหาชน เรื่อง หลักการแบ่งแยกอำนาจ และการถ่วงดุลอำนาจ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หนังสือเสียงเดซี่ เรื่องสรุปหลักกฎหมายมหาชน เรื่อง หลักการแบ่งแยกอำนาจ และการถ่วงดุลอำนาจ
คำอธิบาย :  โครงสร้างพื้นฐานในการจัดองค์กรบริหารของรัฐ ตลอดจนหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ดังนั้น ในการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครองจะต้องเข้าใจถึงหลักการแบ่งแยกอำนาจ และการถ่วงดุลอำนาจว่ามีความเป็นมาและแนวคิดอย่างไร สำนักวิจัยและวิชาการจึงได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยนอกจากจะเป็นการสรุปหลักกฎหมายดังกล่าวแล้ว ยังได้รวบรวมข้อมูลไว้ในภาคผนวกสำหรับการค้นคว้าและอ้างอิงได้สะดวกยิ่งขึ้น จึงหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม และหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานศาลปกครอง
คำสำคัญ :   dd reader, หลักกฎหมายมหาชน, การถ่วงดุลอำนาจ, หนังสือ Daisy, Tobi, หลักการแบ่งแยกอำนาจ, ddreader, หนังสือเสียงเดซี่
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   สื่อปฏิสัมพันธ์, หนังสือ, คลิปเสียง, Full Course, บทความ, กฎหมาย ระเบียบ