บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งศาลปกครอง

ข้อมูลผลงาน

  528      334     
 
Creative Commons License
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งศาลปกครอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งศาลปกครอง
คำอธิบาย :  บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งศาลปกครอง, นายปรีดี พนมยงค์, นายอมร จันทรสมบูรณ์, นายอักขราทร จุฬารัตน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานศาลปกครอง
คำสำคัญ :   อักขราทร จุฬารัตน, ปรีดี พนมยงค์, ตุลาการ, การจัดตั้งศาลปกครอง, อมร จันทรสมบูรณ์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (6.82 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง