รูปภาพคณะที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน (เคาน์ซิลออฟสเตด) ในสมัยรัชกาลที่ 5

ข้อมูลผลงาน

  563      352     
 
Creative Commons License
รูปภาพคณะที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน (เคาน์ซิลออฟสเตด) ในสมัยรัชกาลที่ 5 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  รูปภาพคณะที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน (เคาน์ซิลออฟสเตด) ในสมัยรัชกาลที่ 5
คำอธิบาย :  รูปภาพคณะที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน (เคาน์ซิลออฟสเตด) ในสมัยรัชกาลที่ 5
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานศาลปกครอง
คำสำคัญ :   เคาน์ซิลออฟสเตด, พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง, คณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน, ศาลปกครอง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (82.57 KB)