แผนที่ความคิด (Mind map) การตอนกิ่ง ในส่วนของ ขั้นตอนการทำน้ำยาเร่งราก

ข้อมูลผลงาน

  134      255     
 
Creative Commons License
แผนที่ความคิด (Mind map) การตอนกิ่ง ในส่วนของ ขั้นตอนการทำน้ำยาเร่งราก is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แผนที่ความคิด (Mind map) การตอนกิ่ง ในส่วนของ ขั้นตอนการทำน้ำยาเร่งราก
คำอธิบาย :  เป็นแผนที่ความคิดเพื่ออธิบายภาพรวมของสื่อชุด การขยายพันธุ์พืช ตอน การตอนกิ่ง ในส่วนของขั้นตอนการทำน้ำยาเร่งราก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ประสาร เอมวัฒนะ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สันติ สวนศรี, รุจี ลี้เจริญ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
คำสำคัญ :   น้ำยาเร่งราก, การขยายพันธุ์พืช, แผนที่ความคิด, เกษตรกรรม, mind map, การตอนกิ่ง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ