มวนแดงฝ้าย (Red Cotton Bug หรือ Cotton Stainer Bug)

ข้อมูลผลงาน

  1,956      887     
 
Creative Commons License
มวนแดงฝ้าย (Red Cotton Bug หรือ Cotton Stainer Bug) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  มวนแดงฝ้าย (Red Cotton Bug หรือ Cotton Stainer Bug)
คำอธิบาย :  มวนแดงฝ้าย (Red Cotton Bug หรือ Cotton Stainer Bug)
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Dysdercus cingulatus Fabricius
ชื่อสามัญ : Cotton stainer, Red cotton bug, Red cotton steiner, มวนแดง (Red Bug)
ชื่อท้องถิ่น ชื่อไทย : มวนแดงฝ้าย, มวนแดง, แมงนุ่น (ภาคใต้)
สถานที่ถ่ายทำ : สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พีคค์ โหรา
คำสำคัญ :   แมลงศัตรูพืช, แมลง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (4.39 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (3.99 MB)
- ดาวน์โหลด 3 (4.02 MB)