คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย

ข้อมูลผลงาน

  318      212     
 
Creative Commons License
คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย
คำอธิบาย :  คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำเพื่อให้ความรู้ทางโภชนาการสำหรับนักกีฬา การคำนวณความต้องการพลังงานสำหรับนักกีฬา สารอาหาร คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำดื่มรวมทั้งเครื่องดื่มที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในแต่ละช่วงการแข่งขัน ตารางแสดงอาหารในแต่ละช่วงการแข่งขัน ให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านโภชนาการสำหรับนักกีฬาที่เหมาะสมแต่ละประเภท สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และนำปสู่การพัฒนาด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   โภชนาการ, การจัดการโภชนาการ, น้ำสำหรับนักกีฬา, การกีฬา, ไขมันสำหรับนักกีฬา, เกลือแร่สำหรับนักกีฬา, โปรตีนสำหรับนักกีฬา, โภชนาการในนักกีฬา, อาหาร, วิตามินสำหรับนักกีฬา, ดัชนีน้ำตาล, คาร์โบไฮเดตรสำหรับนักกีฬา, วิธีการคำนวณความต้องการพลังงาน, คุณสมบัติของโปรตีน
URL :   http://www.arda.or.th/ebook_flipbook.php?book_id=28
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.56 MB)