คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย

2,622      1,739
 
Creative Commons License
คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำเพื่อให้ความรู้ทางโภชนาการสำหรับนักกีฬา การคำนวณความต้องการพลังงานสำหรับนักกีฬา สารอาหาร คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำดื่มรวมทั้งเครื่องดื่มที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในแต่ละช่วงการแข่งขัน ตารางแสดงอาหารในแต่ละช่วงการแข่งขัน ให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านโภชนาการสำหรับนักกีฬาที่เหมาะสมแต่ละประเภท สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และนำปสู่การพัฒนาด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไป
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วิธีการคำนวณความต้องการพลังงาน, อาหาร, การกีฬา, คุณสมบัติของโปรตีน, การจัดการโภชนาการ, โภชนาการ, วิตามินสำหรับนักกีฬา, ไขมันสำหรับนักกีฬา, ดัชนีน้ำตาล, โปรตีนสำหรับนักกีฬา, คาร์โบไฮเดตรสำหรับนักกีฬา, เกลือแร่สำหรับนักกีฬา, โภชนาการในนักกีฬา, น้ำสำหรับนักกีฬา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.arda.or.th/ebook_flipbook.php?book_id=28
URL :
:
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยมหิดล. (2562). คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย, 14 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117517
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยมหิดล. (2562). "คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117517. (14 มีนาคม 2562)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยมหิดล. "คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย". 14 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117517.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว