ท่าเถรกวาดลาน

ข้อมูลผลงาน

  177      69     
 
Creative Commons License
ท่าเถรกวาดลาน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ท่าเถรกวาดลาน
คำอธิบาย :  ท่าลูกไม้มวยไทย มีทั้งหมด 15 ท่า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สันติ สวนศรี, มงคล ซังขาว, ฉมาบดี อารีสนั่น, นภัทร ทองอุปการ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
คำสำคัญ :   ศิลปะการป้องกันตัว, กีฬา, มวย, กีฬามวยไทย, มวยไทยโบราณ, ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว, มวยโบราณ, มวยไทย, ลูกไม้มวยไทย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (519.71 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง