ท่าฝานลูกบวบ

ข้อมูลผลงาน

  81      81     
 
Creative Commons License
ท่าฝานลูกบวบ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ท่าฝานลูกบวบ
คำอธิบาย :  ท่าลูกไม้มวยไทย มีทั้งหมด 15 ท่า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   นภัทร ทองอุปการ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉมาบดี อารีสนั่น, สันติ สวนศรี, มงคล ซังขาว
คำสำคัญ :   มวยไทยโบราณ, กีฬามวยไทย, มวยไทย, ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว, มวย, กีฬา, ศิลปะการป้องกันตัว, มวยโบราณ, ลูกไม้มวยไทย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.70 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (1.48 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง