เมี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา

ข้อมูลผลงาน

  260      191     
 
Creative Commons License
เมี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เมี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา
คำอธิบาย :  เมี่ยงเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้านของชาวภาคเหนือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำใบชาอัสสัมมาแปรรูปโดยการหมักตามธรรมชาติจนได้ใบชาออกฤทธิ์ที่มีผลดีต่อสุขภาพอีกทั้งยังผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวล้านนามาอย่างยาวนาน ทั้งนำมาใช้ในการประกอบอาหาร ทำเครื่องดื่ม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประกอบพิธีกรรมต่างๆ นอกจากนี้ป่าเมี่ยงยังช่วยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ... แต่ด้วยวิถีชีวิตในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป "เมี่ยง" จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหน ติดตามได้ใน "เมี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา" จัดทำโดย ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ หัวหน้าโครงการ "การบูรณาการงานวิจัยชาเมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุจิน ศรีวัฒนะ, ผศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
คำสำคัญ :   การแปรรูป, ป่าเมี่ยง, เกษตรกร, เมี่ยง, วิถีชีวิต, การเกษตร
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, Resource Review