สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,697
  869

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สีสันในอาหาร
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   สีผสมอาหาร, อาหาร, สีสังเคราะห์, วัตถุเจือปนอาหาร, เครื่องดื่ม, ไอศกรีม, ลูกกวาด, ขนมหวาน, สีธรรมชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), มหาวิทยาลัยมหิดล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล