ระบบเทปน้ำหยด

1,624      403
 
Creative Commons License
ระบบเทปน้ำหยด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ระบบเทปน้ำหยด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ระบบเทปน้ำหยด...ประเทศไทยประสบกับภัยแล้งในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเป็นอย่างมากประกอบกับปัจจุบันสภาพภูมิอากาศมีความแปรรวนสูง ทั้งฝนที่ตกแบบทิ้งช่วง ภาวะแล้งกินเวลายาวนานกว่าปกติ โดยในบางพื้นที่เช่น พื้นที่นอกเขตชลประทานจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมากกว่าในเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทาน.... ระบบเทปน้ำหยดคืออะไร และสามารถช่วยเกษตรกรในเขตพื้นที่แล้งได้อย่างไร ติดตามชมได้ใน "ระบบเทปน้ำหยด" ข้อมูลโดย รศ.ดร.บัญจรัตน์ โจลานันท์ หัวหน้าโครงการ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการชลประทานน้ำหยดแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำกรณีศึกษาพื้นที่ภัยแล้งเทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการสนับสนุนจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เกษตรกร, ปัญหาภัยแล้ง, เทปน้ำหยด, การพัฒนา, งานวิจัยด้านการเกษตร, การเกษตร, งานวิจัย, การพัฒนาด้านการเกษตร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บัญจรัตน์ โจลานันท์,รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, Resource Review, Flash Clip, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.arda.or.th/easy-vdo_detail.php?id=1272
URL :
:
บัญจรัตน์ โจลานันท์,รศ.ดร., เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. (2562). ระบบเทปน้ำหยด, 26 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118379
บัญจรัตน์ โจลานันท์,รศ.ดร., เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. (2562). "ระบบเทปน้ำหยด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118379. (26 มีนาคม 2562)
บัญจรัตน์ โจลานันท์,รศ.ดร., เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. "ระบบเทปน้ำหยด". 26 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118379.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ระบบเทปน้ำหยด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว