ระบบเทปน้ำหยด

ข้อมูลผลงาน

  250      167     
 
Creative Commons License
ระบบเทปน้ำหยด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ระบบเทปน้ำหยด
คำอธิบาย :  ระบบเทปน้ำหยด...ประเทศไทยประสบกับภัยแล้งในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเป็นอย่างมากประกอบกับปัจจุบันสภาพภูมิอากาศมีความแปรรวนสูง ทั้งฝนที่ตกแบบทิ้งช่วง ภาวะแล้งกินเวลายาวนานกว่าปกติ โดยในบางพื้นที่เช่น พื้นที่นอกเขตชลประทานจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมากกว่าในเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทาน.... ระบบเทปน้ำหยดคืออะไร และสามารถช่วยเกษตรกรในเขตพื้นที่แล้งได้อย่างไร ติดตามชมได้ใน "ระบบเทปน้ำหยด" ข้อมูลโดย รศ.ดร.บัญจรัตน์ โจลานันท์ หัวหน้าโครงการ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการชลประทานน้ำหยดแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำกรณีศึกษาพื้นที่ภัยแล้งเทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการสนับสนุนจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บัญจรัตน์ โจลานันท์,รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คำสำคัญ :   เทปน้ำหยด, ปัญหาภัยแล้ง, การพัฒนาด้านการเกษตร, การเกษตร, เกษตรกร, งานวิจัย, การพัฒนา, งานวิจัยด้านการเกษตร
URL :   http://www.arda.or.th/easy-vdo_detail.php?id=1272
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, Resource Review, Flash Clip