ระบบเตือนภัยดินถล่ม

ข้อมูลผลงาน

  217      172     
 
Creative Commons License
ระบบเตือนภัยดินถล่ม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ระบบเตือนภัยดินถล่ม
คำอธิบาย :  ระบบเตือนภัยดินถล่ม... ประเทศไทยมีเหตุภัยพิบัติดินถล่มต่อเนื่องในหลายพื้นที่เช่น ในภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน ภาคใต้บริเวณจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา ซึ่งได้สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากและเหตุการณ์นี้มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามสภาพความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน... การวิจัยและพัฒนาเรื่อง "ระบบเตือนภัยดินถล่ม" จึงได้มีขึ้น ระบบนี้จะช่วยอะไรได้บ้างติดตามได้จาก "ระบบเตือนภัยดินถล่ม" ดำเนินการโดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หัวหน้าโครงการ "การศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกันและสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ : พื้นที่ต้นแบบบ้านดอนช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ระยะที่ 2)" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์,รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ :   Application, Landslidewarning.Thai, การพัฒนา, งานวิจัย, ระบบเตือนภัยดินถล่ม
URL :   http://www.arda.or.th/easy-vdo_detail.php?id=1271
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, Resource Review, VDO Clip, Flash Clip