Infographic การบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ด้วยการวิเคราะห์กระบวนการไหลของปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง

ข้อมูลผลงาน

  69      22     
 
Creative Commons License
Infographic การบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ด้วยการวิเคราะห์กระบวนการไหลของปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Infographic การบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ด้วยการวิเคราะห์กระบวนการไหลของปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ :   สารขาเข้า, อินโฟกราฟิก, วิทยาศาสตร์, การบริหาร, โรงกลั่น, โรงสกัดน้ำมัน, Infographic, น้ำมันปาล์ม, การไหล, สวนปาล์ม, การเกษตร, โรงงาน, กระบวนการ, ไบโอดีเซล, การเพาะปลูก, การทำบัญชี, สารขาออก, พืชสวน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Infographic