“ริ้วขบวนคชสาร” ช้างงางาม ๑๑ เชือก ถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

ข้อมูลผลงาน

  34      16     
 
Creative Commons License
“ริ้วขบวนคชสาร” ช้างงางาม ๑๑ เชือก ถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  “ริ้วขบวนคชสาร” ช้างงางาม ๑๑ เชือก ถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
คำอธิบาย :  เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน “มูลนิธิพระคชบาล” จากวังช้างอยุธยา และตัวแทนชาวช้างทั้งประเทศ ในนาม กลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน จำนวน ๕๐๐ คน นำช้างคชลีลา ๑๑ เชือก เดินเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี “คชสารคู่แผ่นดิน เทิดไท้องค์ ราชัน” ถวายพระพรชัย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณประตูสวัสดิโสภา พระบรมมหาราชวัง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พีคค์ โหรา
คำสำคัญ :   ประตูสวัสดิโสภา, peakhoraช้างงางาม, คชสาร, วังช้างอยุธยา, ช้างงางาม, ช้าง, ริ้วขบวนคชสาร
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ