รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 1/2562

ข้อมูลผลงาน

  78      83     
 
Creative Commons License
รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 1/2562 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 1/2562
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สภาพัฒน์
คำสำคัญ :   การใช้จ่าย, ผลิตภัณฑ์มวลรวม, GDP, บริโภค, ลงทุน, อุปโภค
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ