วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.2562

ข้อมูลผลงาน

  153      136     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.2562 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.2562
คำอธิบาย :  4 Guiding Principles... 4 งานหลัก วว. นำ วทน. พัฒนาชาติ ALEC ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย บล็อกเชนในแง่ของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ สารให้ความหวานแทนน้ำตาล - สารปรับปรุงโครงสร้างดินจากจุลสาหร่าย PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก มลพิษทางอากาศ สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ : การทดสอบแรงดัดงอ (bending test) รู้จักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)ผลิตภัณฑ์สำหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ PakinPas
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   บล็อกเชน, ซอร์บิทอล, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, พาร์กินสัน, มลพิษ, เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, มอลทิทอล, วารสาร, ฟรักโทส, PM 2.5, จุลสาหร่าย, พอลิเมอร์, เศรษฐกิจหมุนเวียน, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไซลิทอล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ, Textbooks