รางวัล ค่าของแผ่นดิน ด้านการเกษตรและชุมชน

ข้อมูลผลงาน

  37      20     
 
Creative Commons License
รางวัล ค่าของแผ่นดิน ด้านการเกษตรและชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  รางวัล ค่าของแผ่นดิน ด้านการเกษตรและชุมชน
คำอธิบาย :  รางวัล “ค่าของแผ่นดิน” นั้น เป็นรางวัลที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กรหรือชุมชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างมุ่งมั่น เสียสละ อุทิศใจกายด้วยความสมัครใจอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
คำสำคัญ :   เกษตรและชุมชน, ค่าของแผ่นดิน, รางวัลค่าของแผ่นดิน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip