วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.2557

ข้อมูลผลงาน

  111      78     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.2557 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.2557
คำอธิบาย :  พลังงานทดแทน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศ
จากผลผลิตด้านเกษตรสู่พลังงานทดแทนเพื่อเป็นพลังงานทางเลือก บทสัมภาษณ์ ดร. สุริยา สาสนรักกิจ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทำไมต้องธุรกิจอัจฉริยะ (Why Business Intelligence?)
การพัฒนานาโนเทคโนโลยีของไทย
สับปะรด สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่
การออกแบบต้นแบบห่วงโซ่อุปทานภายใน (Design if Internal Supply Chain Prototype) ตอนที่ 1
HR กับ AEC
ผลิตภัณฑ์จากใบบัวบก
นักวิจัยของ Purdue คิดค้นข้าวโพดถ้ำ
สายรัดข้อมือ Smartsun เปลี่ยนสีเตือนคนใส่ให้หลบแดด
การเคลือบผิวเหล็กกล้าด้วยโลหะช่วยป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างไร
พิษตะกั่วจากการปนเปื้อนจากภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน
การคัดเลือกแล็กติกแอซิดแบคทีเรียจากมูลสุกรป่าที่ผลิตสารยับยั้งเชื้อก่อโรค
ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลองกองเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรยืดอายุการเก็บรักษาให้สามารถบริโภคนอกฤดูกาล
พิษงูกับเซรุ่ม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   AEC, ใบบัวบก, นาโนเทคโนโลยี, ห่วงโซ่อุปทาน, วารสาร, สับปะรด, เซรุ่ม, พิษตะกั่ว, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บทสัมภาษณ์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สายรัดข้อมือ, ข้าวโพดถ้ำ, ภาชนะหุงต้ม, ธุรกิจอัจฉริยะ, เทคโนโลยี, ข่าวเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, ลองกอง, วว, เคลือบผิวเหล็กกล้า, พลังงานทดแทน, แล็กติกแอซิด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ