ภาพถ่ายด้านหน้าอาคารศาลปกครอง

ข้อมูลผลงาน

  519      360     
 
Creative Commons License
ภาพถ่ายด้านหน้าอาคารศาลปกครอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพถ่ายด้านหน้าอาคารศาลปกครอง
คำอธิบาย :  ภาพถ่ายด้านหน้าอาคารศาลปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานศาลปกครอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
คำสำคัญ :   อาคารศาลปกครอง, สำนักงานศาลปกครอง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (13.90 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง