วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2557

ข้อมูลผลงาน

  44      24     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2557 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2557
คำอธิบาย :  วว. สถาบันวิจัยและพัฒนาในทศวรรษหน้า
"ก้าวสู่ปีที่ 51 ด้วยความตั้งใจ...มุ่งมั่น...ก้าวไปร่วมกันสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย" บทสัมภาษณ์ทีมผู้บริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Green ICT สู่การเป็นองค์กรสีเขียว และสังคมคาร์บอนต่ำ
อาเซียนกับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
ตำลึง...สมุนไพร...ของดีที่มีอยู่
น้ำตาลมะพร้าว Coconut Sugar
การประเมินอัตราการกัดกร่อนในสภาวะการใช้งานจริงโดยใช้โลหะคูปองทดสอบการกัดกร่อน (Corrosion Coupons)
ไขปริศนา "วาฬ" และ "แมวน้ำ" กักออกซิเจนระหว่างดำน้ำได้อย่างไร
Lycopene อาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ
สารเร่งดอก ผลมะเขือเปราะให้โตเร็ว
พรีไบโอติก แหล่งอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
เชื่อม (โลหะ) อย่างไร ให้ได้ดี
การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Competitive exclusion เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่
ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
เครื่องผลิตเอทานอลไร้น้ำโมเลกุลาร์ชีฟชนิดเคลื่อนที่ นวัตกรรมล่าสุดของโครงการเอทานอล วว.
ลอยไปในอวกาศ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   บทสัมภาษณ์, การกัดกร่อน, วิทยาศาสตร์, พรีไบโอติก, แมวน้ำ, สารเร่งดอก, น้ำตาลมะพร้าว, กักออกซิเจน, เชื่อมโลหะ, วาฬ, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ข่าวเทคโนโลยี, โรคหลอดเลือดสมองตีบ, เอทานอล, Competitive exclusion, ตำลึง, Corrosion Coupons, สวทช., วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มะเขือเปราะ, องค์กรสีเขียว, สิ่งแวดล้อม, Lycopene, วารสาร, Green ICT, วว, เทคโนโลยี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (107.97 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง