รู้หน้า ไม่รู้ใจ

ข้อมูลผลงาน

  32      19     
 
Creative Commons License
รู้หน้า ไม่รู้ใจ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  รู้หน้า ไม่รู้ใจ
คำอธิบาย :  บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วีระเชษฐ์ จรรยากูล
คำสำคัญ :   สขร., พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, oic, oic.go.th, พรบ.ข้อมูลข่าวสาร, ข้อมูลข่าวสารของราชการ
URL :   https://www.nstda.or.th/th/nstda-oic/4932-nstda-oic-knowledge
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, บทความ, กฎหมาย ระเบียบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (569.95 KB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง