วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.2556

ข้อมูลผลงาน

  33      11     
 
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.2556
คำอธิบาย :  ยโส...จะโตด้วย...วิทย์
ผู้ปิดทองหลังพระ...บุคคลดีเด่นของชาติสาขาอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บทสัมภาษณ์ ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเษษ วว.
การจัดกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
พลังงานทดแทน ฮีโร่ตัวจริง
ย่านาง...สมุนไพร...ของดีที่มีอยู่
วัฒนธรรมองค์กร-คนเก่ง
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอดีต (Paleoclimate หรือ บรรพภูมิอากาศ)
อาการแพ้ไข่...ต้องใส่ไข่ วันละนิด
ปริศนารังนกกระจาบ
การวิเคราะห์ทางความร้อน ความรู้เบื้องต้นของการวิเคราะห์ทางความร้อน
การตรวจสอบมวลของสารเคลือบ : สำหรันผลิตภัณฑ์เหล็กชุบเคลือบสังกะสีโดยวิการจุ่มร้อน
การพัฒนาสารเร่งปฏิกิริยาเพื่อลดปริมาณน้ำมันดิบในระบบผลิตแก๊สสังเคราะห์จากชีวมวล
ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
กระทรวงวิทย์ยกระดับเศรษฐกิจพัฒนาอาชีพใหม่ของเกษตรกรผ่านโครงการชุมชนชมจันทร์หวานเจี๊ยบจับมือพันธมิตรถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผักหวานป่า ชมจันทร์ พันธุ์ไก่ประดู่หางดำ
เรื่องของปลา...คน...และน้ำ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   วารสาร, พลังงานทดแทน, รังนกกระจาบ, ย่านาง, น้ำมันดิบ, วัฒนธรรมองค์กร, ผลิตปุ๋ย, สารเคลือบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผักหวานป่า, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เหมืองข้อมูล, วว, วิทยาศาสตร์, ปลาคนและน้ำ, เทคโนโลยี, บทสัมภาษณ์, ข่าวเทคโนโลยี, เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, ยโสธร, อาการแพ้ไข่, การวิเคราะห์ทางความร้อน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (105.75 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง