วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.2556

ข้อมูลผลงาน

  125      119     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.2556 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.2556
คำอธิบาย :  เส้นทางสู่เชิงพาณิชย์...ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร
เกษตรกรรมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความมั่นคงทางอาหารเพราะเกษตรคือชีวิต...คืออาหาร...คือหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ บทสัมภาษณ์ นายสายันต์ ตันพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร
Weka เครื่องมือสำหรับการทำเหมืองข้อมูล
อันตรายจากโอโซน
มะละกอ...สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่
ก้าวต่อไปของการพัฒนางานบริการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว.
ผลงานสร้างสรรค์จากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
น้ำหมักไล่แมลง
เคล็ดไม่ลับ สำหรับการเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น (ยานางิ) ให้ได้ผลผลิตสูง
การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของเครื่องจักรและอุปกรณ์
องค์ประกอบของค่าความไม่แน่นอนของการวัด
การวัดปริมาณความเค้นตกค้างในรอยเชื่อมของเพลาขับเคลื่อนบดซีเมนต์โดยใช้ strain gauge
เก็บตกงาน 50 ปี ความภูมิใจ นวัตกรรมไทย สร้างเศรษฐกิจและสังคม
บทบาทนักเคมีผ่าน เคมีสีเขียวจากทฤษฎีสู่ยุทธศาสตร์แห่งชาติ
การทำอาหารบรรจุกระป๋องที่บ้าน
วว. เร่งนำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรแปรรูปผลไม้ไทยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด
แว่น 3 มิติ กับหนัง 3 มิติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   แปรรูปผลไม้, เทคโนโลยี, บรรจุกระป๋อง, รอยเชื่อม, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีการพิมพ์, ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว., วว, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ทำอาหาร, เก็บตกงาน 50 ปี, แว่น 3 มิติ, เครื่องจักรและอุปกรณ์, บทสัมภาษณ์, โอโซน, สมุนไพร, เห็ดโคนญี่ปุ่น, การวัด, น้ำหมัก, ยานางิ, เหมืองข้อมูล, เกษตรกรรม, มะละกอ, Weka, วารสาร, ยุทธศาสตร์แห่งชาติ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (88.41 MB)