ภาพถ่ายด้านหน้าอาคารศาลปกครอง

ข้อมูลผลงาน

  541      554     
 
Creative Commons License
ภาพถ่ายด้านหน้าอาคารศาลปกครอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพถ่ายด้านหน้าอาคารศาลปกครอง
คำอธิบาย :  ภาพถ่ายด้านหน้าอาคารศาลปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานศาลปกครอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
คำสำคัญ :   อาคารศาลปกครอง, ภาพถ่ายด้านหน้าอาคารศาลปกครอง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (636.02 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง