เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวที่แวดล้อมเด็ก

ข้อมูลผลงาน

  1,015      275     
 
Creative Commons License
เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวที่แวดล้อมเด็ก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวที่แวดล้อมเด็ก
คำอธิบาย :  สิ่งรอบตัว คำพื้นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   ความรู้ทั่วไป, เรื่องราวรอบตัวที่แวดล้อมเด็ก, เรียนรู้เรื่องครอบครัว, สร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย, คำพื้นฐาน, แบบฝึกหัด, เสริมทักษะ, บัตรคำศัพท์, คำศัพท์ภาษาไทย, บัตรคำ, สิ่งรอบตัว, ปฐมวัย, glossary
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, แบบฝึกหัด, คำศัพท์ คำนิยาม ความหมาย, ข้อสอบ, ใบงาน

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (145.64 KB)