แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ข้อมูลผลงาน

  3,509      3,058     
 
Creative Commons License
แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
คำอธิบาย :  หนังสือแนะนำแนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.
คำสำคัญ :   technical writing, ความเป็นเจ้าของผลงาน, manuscripts, plagiarism, research, ผลงานทางวิชาการ, การเขียนทางวิชาการ, การเขียนบทความ, authorship, ต้นฉบับตัวเขียน, วิจัย, การลอกเลียนวรรณกรรม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (8.19 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (48.72 KB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง