แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250,000 ระวางน่าน

18,504      794
 
Creative Commons License
แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250,000 ระวางน่าน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250,000 ระวางน่าน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 ทำการสำรวจธรณีวิทยาในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันตกบางส่วน จนสิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ. 2514 Geological Map of Northern Thailand 1:250000 Sheet Nan 1975
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แร่, ธรณีวิทยา, หินชั้น, ภาพตัดขวาง, หินตะกอน, หินอัคนี, หินแปร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรมทรัพยากรธรณี กองธรณีวิทยา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นายชัยยันต์ หินทอง, นายพิสิทธิ์ ธีรดิลก, นายจงพันธ์ จงลักษมณี, นายนิกร นครศรี, นายอดุลย์ เจริญประวัติ, นายแสงอาทิตย์ เชื้อวิโรจน์, นายนภดล มัณฑะจิตร, นายมนตรี ศิลปาลิต, นายจำรัส มหาวัจน์, นายวรกุล แก้วยานะ, นายวิวัฒน์ ไพจิตรประภาภรณ์, นายสุเทพ ศรีสุข, นายศักดา บุญจินตราดุลย์, F.Baum, E. v. Braun, L.Haha, A.Hese, K.E.Koch, M.Siebenhuner, H.-D.Maronde, R.Busse, H.A.Bastin, W.Eberie, D.F.Hagen, G.Kruse, H.Quarch, นายบัญชา สมานนุภาวิน, นายสนาม สวนศิลป์พงศ์, นายสวัสดิ์ ชุ่มวิเศษ, นายธนิต สุวรรณศิริ, นายวีระศักดิ์ นคินทร์บดี, นายวิชัย ศรีวรบวร, นายวิศิษฐ์ ศรีพัฒนาวัฒน์, นายวันชัย นิตยวรรณ, นายวัฒนชัย บุญยเกียรติ, วิรัตน์ มหัคฆพงศ์, นายยุงยุทธ ตรังคชสาร
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, บรรยาย
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรมทรัพยากรธรณี กองธรณีวิทยา, นายชัยยันต์ หินทอง, นายพิสิทธิ์ ธีรดิลก, นายจงพันธ์ จงลักษมณี, นายนิกร นครศรี, นายอดุลย์ เจริญประวัติ, นายแสงอาทิตย์ เชื้อวิโรจน์, นายนภดล มัณฑะจิตร, นายมนตรี ศิลปาลิต, นายจำรัส มหาวัจน์, นายวรกุล แก้วยานะ, นายวิวัฒน์ ไพจิตรประภาภรณ์, นายสุเทพ ศรีสุข, นายศักดา บุญจินตราดุลย์, F.Baum, E. v. Braun, L.Haha, A.Hese, K.E.Koch, M.Siebenhuner, H.-D.Maronde, R.Busse, H.A.Bastin, W.Eberie, D.F.Hagen, G.Kruse, H.Quarch, นายบัญชา สมานนุภาวิน, นายสนาม สวนศิลป์พงศ์, นายสวัสดิ์ ชุ่มวิเศษ, นายธนิต สุวรรณศิริ, นายวีระศักดิ์ นคินทร์บดี, นายวิชัย ศรีวรบวร, นายวิศิษฐ์ ศรีพัฒนาวัฒน์, นายวันชัย นิตยวรรณ, นายวัฒนชัย บุญยเกียรติ, วิรัตน์ มหัคฆพงศ์, นายยุงยุทธ ตรังคชสาร. (2559). แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250,000 ระวางน่าน, 23 มีนาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/14888
กรมทรัพยากรธรณี กองธรณีวิทยา, นายชัยยันต์ หินทอง, นายพิสิทธิ์ ธีรดิลก, นายจงพันธ์ จงลักษมณี, นายนิกร นครศรี, นายอดุลย์ เจริญประวัติ, นายแสงอาทิตย์ เชื้อวิโรจน์, นายนภดล มัณฑะจิตร, นายมนตรี ศิลปาลิต, นายจำรัส มหาวัจน์, นายวรกุล แก้วยานะ, นายวิวัฒน์ ไพจิตรประภาภรณ์, นายสุเทพ ศรีสุข, นายศักดา บุญจินตราดุลย์, F.Baum, E. v. Braun, L.Haha, A.Hese, K.E.Koch, M.Siebenhuner, H.-D.Maronde, R.Busse, H.A.Bastin, W.Eberie, D.F.Hagen, G.Kruse, H.Quarch, นายบัญชา สมานนุภาวิน, นายสนาม สวนศิลป์พงศ์, นายสวัสดิ์ ชุ่มวิเศษ, นายธนิต สุวรรณศิริ, นายวีระศักดิ์ นคินทร์บดี, นายวิชัย ศรีวรบวร, นายวิศิษฐ์ ศรีพัฒนาวัฒน์, นายวันชัย นิตยวรรณ, นายวัฒนชัย บุญยเกียรติ, วิรัตน์ มหัคฆพงศ์, นายยุงยุทธ ตรังคชสาร. (2559). "แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250,000 ระวางน่าน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/14888. (23 มีนาคม 2559)
กรมทรัพยากรธรณี กองธรณีวิทยา, นายชัยยันต์ หินทอง, นายพิสิทธิ์ ธีรดิลก, นายจงพันธ์ จงลักษมณี, นายนิกร นครศรี, นายอดุลย์ เจริญประวัติ, นายแสงอาทิตย์ เชื้อวิโรจน์, นายนภดล มัณฑะจิตร, นายมนตรี ศิลปาลิต, นายจำรัส มหาวัจน์, นายวรกุล แก้วยานะ, นายวิวัฒน์ ไพจิตรประภาภรณ์, นายสุเทพ ศรีสุข, นายศักดา บุญจินตราดุลย์, F.Baum, E. v. Braun, L.Haha, A.Hese, K.E.Koch, M.Siebenhuner, H.-D.Maronde, R.Busse, H.A.Bastin, W.Eberie, D.F.Hagen, G.Kruse, H.Quarch, นายบัญชา สมานนุภาวิน, นายสนาม สวนศิลป์พงศ์, นายสวัสดิ์ ชุ่มวิเศษ, นายธนิต สุวรรณศิริ, นายวีระศักดิ์ นคินทร์บดี, นายวิชัย ศรีวรบวร, นายวิศิษฐ์ ศรีพัฒนาวัฒน์, นายวันชัย นิตยวรรณ, นายวัฒนชัย บุญยเกียรติ, วิรัตน์ มหัคฆพงศ์, นายยุงยุทธ ตรังคชสาร. "แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250,000 ระวางน่าน". 23 มีนาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/14888.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250,000 ระวางน่าน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว